top of page

BOOKING VILKÅR

KONTRAKTFORHOLD:

Aftalen skal indgås mellem artisten/musikeren/ orkesteret og arrangør. Artisten kan repræsenteres af et personligt medlem i gruppen. Arrangørens repræsentant anses for at være den økonomisk ansvarlige, i henhold til artistens/musikerens/orkestrets honorar, vedrørende det i kontrakten anførte arrangement.

Parterne erklærer ved underskrivelsen at være myndige.

ØKONOMISKE FORHOLD:

Den tarifmæssige bookingprovision udgør 15 % af det i kontrakten anførte honorar, som artisten/musikeren/orkesteret indbetaler til Avenue Music Production, senest 4 dage efter arrangementets afslutning.
 
Faktura vil blive fremsendt. 

Afregning af honoraret skal ske kontant og finde sted umiddelbart efter spilletids ophør, hvis ikke andet er aftalt. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der som minimum blive pålagt et gebyr på kr. 500,00. Desuden kan sagen uden yderligt varsel overgå til advokat/inkasso. Sagsomkostninger som følge heraf vil blive pålagt arrangøren.

SPILLEFORHOLD:

Spillestedet skal være tilgængeligt senest 3 timer inden starttidspunktet, hvis ikke andet er aftalt. Arrangøren skal sørge for plads til artistens/musikerens/orkesterets køretøj i umiddelbar nærhed af spillestedet, således at af- og pålæsning, kan ske nemmest muligt. 

Det påhviler arrangøren at fremskaffe assistance til af- og pålæsning, hvis lokalet ikke er i stueplan. Bærehjælp må ikke være beruset. Der beregnes et tillæg på kr. 1.000,00 pr. etage ved alle typer af arrangementer. 

Arrangøren er ansvarlig for instrumenter o. lign, mens dette befinder sig på spillestedet. Dette gælder udelukkende skader som skyldes forsætlig vold mod personer i orkesteret eller deres instrumenter o. lign. 

Det påhviler arrangøren at sikre sig at der på ingen måde kan komme regnvand eller anden form for væske, på instrumenter el.lign., fra f.eks. et utæt loft/tag på spillestedet, samt at frakoble en evt. dB-måler, som kan afbryde strømtilførselen i lokalet! 

Ved fare for indtrængen af vand/væske på scenen, i udstyr samt i elinstallationer, nedtages udstyret straks af sikkerhedsmæssige årsager. Dette ændrer dog ikke på det aftalte honorars størrelse og udbetalingstidspunkt. 

I tilfælde af skader pålægges arrangøren samtlige udgifter i forbindelse med reparationer og/eller erstatning af instrumenter el.lign..

KODA & GRAMEX:

Evt. offentlige afgifter, herunder KODA & GRAMEX, betales af arrangøren, som ligeledes er forpligtet til at underskrive eventuelle KODA/GRAMEX–lister fra artisten/musikeren/orkesteret. Der beregnes ikke afgifter ved private arrangementer.

STRØMFORHOLD:

På spillestedet skal der ved ankomsten være en person til stede som er bekendt med stedets tekniske installationer. 

På spillestedet skal der forefindes minimum 1 stk. 380V/400V 16 A CEE-stik på scenen/ spillepladsen. (Dog kun 1 stk. 230V 10 A ved solooptræden) 

Arrangementet vil omgående blive afbrudt som følge af forkert spænding i de elektriske installationer, eller som følge af en dB-kontrolleret afbryder som forefindes på spillestedet. Dette ændrer dog ikke på det aftalte honorars størrelse og udbetalingstidspunkt

I tilfælde af skader pålægges arrangøren samtlige udgifter i forbindelse med reparationer og/eller erstatning af instrumenter el.lign., såfremt at det ikke kan påvises at artisten/musikeren/orkesteret er selvforskyldt i hændelsen.

OPHÆVELSE AF AFTALEN:

Afbestilling kan ikke finde sted! 

Ophævelse af aftalen kan kun ske ved sygdom, og kun ved forvisning af gyldig lægeattest. 

Dersom artisten/musikeren/orkesteret bliver forhindret i at gennemføre sin optræden pga.  sygdom, skal denne om muligt forsøge at: 

 

  • Skaffe erstatning for gældende artist/musiker/ orkester.                  

  • Tilbyde arrangøren optræden en anden dato på samme vilkår. 


Der vil blive opkrævet provision af kontrakten, såfremt det er artisten/musikeren/orkesteret der annullere aftalen. 

Begge parters forpligtelser ophæves ved Force Majeure (krig, naturkatastrofer o. lign.). Transportforsinkelser og som følge af overenskomstmæssige arbejdsnedlæggelser, samt epidemier/pandemier, gælder ikke som Force Majeure.

ØVRIGE FORHOLD:

Ved specielle melodier/sange, skal nodemateriale fremsendes senest 21 dage før arrangementet. Honorar til forberedelser af specielle opgaver afregnes med kr. 275,00 pr. påbegyndt time. Beløbet afregnes sammen med det alm. honorar. 

Det påhviler arrangøren, at forplejning, såsom spise- og drikkevarer bliver stillet til rådighed under hele arrangementet. 

Hvis overnatning i forbindelse med arrangementet er påkrævet for artist/musiker/orkester, skal udgifter herfor afholdes af arrangøren.

MISLIGEHOLDELSE:

Artisten/musikeren/orkesteret er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at artisten/musikeren/orkesteret efter at have indfundet sig, hindres i at optræde som aftalt, er arrangøren forpligte til at udbetale det fulde honorar

bottom of page